Služby

Dovoz - objednávka

Okrem aktuálnej ponuky ojazdených vozidiel a vozidiel "na ceste" naša spoločnosť ponúka ak možnosť dovozu na objednávku podľa presných požiadaviek zákazníka. Podmienkou dovozu na objednávku je spísanie objednávky (tzv. list zákazníka), v ktorej sa uvedú:

Tieto požiadavky sú pre nás záväzné a bez súhlasu zákazníka nemenné. Zložením zálohy (prevodom na účet alebo v hotovosti) sa objednávka stáva záväznou. Po spísaní záväznej objednávky prebieha výber vozidla v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi. každé vozidlo osobne preverujeme a testujeme. Vozidlo musí spĺňať všetky požiadavky zákazníka, ako aj naše prísne kritéria. V momente splnenia všetkých požiadaviek vycestujeme k vytypovanému vozidlu. Na základe informácii, ktoré vám priamo od vozidla poskytneme, si odsúhlasíme samotnú kúpu vozidla. Po odsúhlasení kúpy vozidla zo strany zákazníka, vozidlo dovezieme, zabezpečíme potrebné administratívne úkony pre prihlásenie vozidla v SR a v prípade požiadavky zákazníka zabezpečíme aj samotné prihlásenie vozidla na EČV. Pred aktom prihlásenia je samozrejmosťou zabezpečenie financovania a poistenia vozidla.

Tešíme sa na vaše objednávky.

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Ktoré vozidlá sa musia poistiť?

Každé vozidlo s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách, napríklad vysokozdvižné vozíky a rôzne poľnohospodárske a stavebné stroje, musia mať uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ľudovo nazývané zákonné poistenie.

Kto je povinný uzavrieť poistnú zmluvu?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. V praxi to funguje tak, že policajti, ktorí prihlasujú vozidlo, požadujú vopred predloženie poistnej zmluvy.

Proti ktorým škodám sa poisťujete?

Havarijné poistenie vozidiel

Havarijné poistenie vozidiel - princíp

Havarijné poistenie motorových alebo prípojných vozidiel, nazývané aj kasko (alebo casco), je krytie poškodenia alebo zničenia vozidla následkom havárie, živelných udalostí, krádeže a vandalizmu.

Havarijné poistenie vozidiel - ako sa určuje poistná suma

Poistnou sumou je spravidla cenníková cena nového vozidla u autorizovaného predajcu konkrétnej značky vozidla. Niektoré poisťovne umožňujú stanovenie poistnej sumy z trhovej, všeobecnej hodnoty ojazdeného vozidla, potom však treba rátať s vyššou poistnou sadzbou, pomocou ktorej sa vypočíta cena poistenia jednoduchým násobením sadzby a poistnej sumy.

Havarijné poistenie vozidiel - poistné plnenie

Pri výpočte poistného plnenia sa vždy vychádza z nových cien náhradných dielov a práca sa prepláca do výšky normohodiny podľa limitu, uvedeného v poistnej zmluve. V prípade, že likvidátor zistí, že je už neekonomické vozidlo opravovať, prehlási, že došlo k totálnej škode. Je to prípad, keď cena opravy by prevýšila tzv. časovú alebo všeobecnú alebo znovu obstarávaciu cenu vozidla. Ide o cenu, za ktorú je možné predať konkrétne vozidlo na slovenskom trhu s ojazdenými vozidlami tesne pred poistnou udalosťou, pričom nie je zohľadnený len vek, ale aj opotrebenie vozidla, najmä podľa počtu najazdených kilometrov. Poisťovňa v prípade totálnej škody vyplatí poistenému poistné plnenie vo výške časovej ceny vozidla, po odpočítaní použiteľných zvyškov a dohodnutej spoluúčasti. Z uvedených zásad vyplýva, že poistné plnenie je vždy obmedzené ustavične sa znižujúcou „trhovou“ cenou vozidla, ale poistné sa platí väčšinou z novej ceny alebo z časovej ceny v čase dojednávania poistnej zmluvy, preto by si mal každý motorista, ktorý vlastní staršie vozidlo, zvážiť, či sa mu ho ešte oplatí poisťovať. Ak si dojednávate poistenie nového vozidla a chcete sa vyvarovať takejto strate pri totálnej škode, dojednajte si poistenie finančnej straty pri totálnej škode vozidla GAP.